O Savezu
Predsjednik: Krešimir Beg
Stručni tajnik: Tomislav Crnković
Administrativni referent: Ivana Sakoman
Trener: Martina Vuković
Telefon: 01/3831 920
Fax: 01/3831 921
E-mail: info@kajak-zg.com
Web: www.kajak-zg.com
 Članovi Izvršnog odbora
  1. Nikica Ljubek
  2. Robert Mihoci
  3. Stjepan Perestegi
  4. Krešimir Beg
  5. Tomislav Crnković

Članovi Nadzornog odbora
  1. Krunoslav Petrović
  2. Marko Ćurković
  3. Boris Vuzdarić